Pri objednávke nad 70 EUR máte doručenie zdarma. Nakúpte nad 100 EUR a k vašej objednávke dostanete od nás darček 🎁

Zásady ochrany osobních údajů

  1. V případě poskytování služeb prodávajícím (FLAMEshoes Europe, s. r. o., se sídlem Trnavská cesta 33/c, 831 04 Bratislava, IČO: 45 444 030 (pro účely tohoto článku obchodních podmínek dále jen: „správce“) jde o služby adresované osobám, které dovršily 16 let. Osobní údaje kupujícího (pro účely tohoto článku obchodních podmínek, dále jen jako „subjekt údajů“)v rozsahu, v jakém jsou uvedeny v objednávce, zpracovává správce v souladu s platnými právními předpisy ochrany osobních údajů pro účely provedení platné objednávky, uzavření kupní smlouvy a zajištění nezbytné komunikace mezi smluvními stranami. Právním základem zpracování je plnění smluvních vztahů a provádění opatření před uzavřením smlouvy. Správce může osobní údaje poskytnout nebo zpřístupnit i dalším osobám (příjemcům), ke kterým patří: (i) společnosti ve skupině FLAMEshoes Europe (k administrativním účelům), (ii) nájemní přepravci, (iii) obchodní zástupci společnosti FLAMEshoes Europe, s. r. o., (iv) společnosti zajišťující vymáhání pohledávek, (v) speditérské společnosti, (vi) a subjekty, u nichž poskytnutí osobních údajů vyplývá správci ze zákona. Subjekt údajů bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a bez zbytečného odkladu informovat správce o změně svých osobních údajů. V případě, že subjekt údajů neposkytne osobní údaje, správce s ním nemůže uzavřít smluvní vztah. Osobní údaje bude správce uchovávat v souladu se zvláštními předpisy po dobu 10 let ode dne skončení smluvního vztahu.
  2. Subjekt údajů má v souladu s platnými právními předpisy ochrany osobních údajů následující práva: (i) právo získat od správce potvrzení o tom, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, jakož i přístup k nim, (ii) právo na opravu nebo doplnění údajů, (iii) právo na vymazání, (iv) právo omezení zpracování těchto údajů, (v) právo na přenosnost údajů. Pokud jsou žádosti subjektu údajů o uplatnění výše uvedených práv zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, správce může požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo odmítnout jednat na základě takové žádosti. Jestliže se subjekt údajů domnívá, že zpracovávání osobních údajů, které se ho týkají, je v rozporu s platnými právními předpisy ochrany osobních údajů, má právo podat stížnost orgánu dozoru, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Osobní údaje nebudou předmětem přenosu do třetí země nebo mezinárodní organizace, která nezajišťuje odpovídající úroveň ochrany osobních údajů.
  3. Marketing: Správce dále zpracovává osobní údaje subjektů údajů i za účelem zasílání marketingových nabídek. Právním základem zpracování osobních údajů je sledování oprávněného zájmu správce zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely podle ustanovení platných právních předpisů ochrany osobních údajů a zákona o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Doba zpracování osobních údajů je 10 let ode dne posledního nákupu zboží. Osobní údaje mohou být za tímto účelem poskytnuty i dalším osobám (příjemcům), jakými jsou: (i) obchodní zástupcové společnosti, (ii) a subjekty, u nichž poskytnutí osobních údajů vyplývá správci ze zákona. V zájmu přizpůsobení marketingových nabídek individuálním potřebám subjektů údajů bude správce na základě historie objednávek vytvářet personalizované marketingové nabídky. Na personalizované marketingové nabídky bude využívat aktivity subjektů údajů na jeho webových sídlech, cookies a google analytics. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely má subjekt údajů právo kdykoli z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace namítat.
  4. Případné dotazy týkající se ochrany osobních údajů adresujte odpovědné osobě správce prostřednictvím e-mailové adresy: objednavky@flameshoeseurope.sk. Subjekt údajů prohlašuje, že veškeré jím uvedené údaje jsou pravdivé a že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů.
Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií.